TİCARET PROSEDÜR PRANGASINDAN KURTULUYOR!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştığını söyledi.

 Şahin Tin, “Yeni düzenlemeler ticari hayatta vakit kaybına ve mağduriyetlere yol açan prosedürleri azaltıyor, büyük kolaylıklar getiriyor” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin bilgiler veren Milletvekili Şahin Tin; “Yapılan bu yasal düzenleme bir reform niteliğinde birçok düzenlemeyi ve kolaylığı beraberinde getiriyor. Kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri, tarafların istemi halinde, taraflarca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde tapuya tescil olunacak. Yine anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılabilecek. Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de harçlardan muaf olacak” dedi.

 İNŞAAT VE EMLAK SEKTÖRLERİNE YÖNELİK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

İnşaat ve emlak sektöründe ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeler hakkında da bilgi veren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek, gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idarelerince tamamlanacak. Müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlarda taranarak güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek. Kooperatif kurulurken ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması zorunluluğu kaldırılıyor. Ana sözleşme, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanacak. Kooperatif Yönetim Kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınanların adlarını, imzalarını da artık noterde onaylatmasına gerek kalmadan ticaret siciline bildirecek. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, harca tabi olacak. Altyapı kazı izni harcı, alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında alınacak. Bakanlar Kurulu, belediye grupları itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye, on katına kadar artırmaya yetkili olacak. Bu kapsamda verilecek altyapı kazı izinleri için ilgili belediyeden altyapı kazı izni belgesi alınacak. Altyapı kazı izni başvuruları, 15 gün içerisinde sonuçlandırılacak. Öte yandan bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor” diye konuştu.

DEPOLAMA MALİYETLERİ AZALACAK

Kanunla geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet gücünün yükseltilmesini amaçlayan düzenlemelerin yapıldığını da vurgulayan Milletvekili Şahin Tin, “Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak” dedi.

ŞİRKET KURULUŞLARINDA VE TİCARİ HAYATTA BÜROKRASİ AZALIYOR

Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesinin, SGK'ya da bildirilmesi anlamına geleceğini ve iş yerinin SGK tarafından tescil edilmiş olacağını belirten Milletvekili Şahin Tin, “SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, hazırlanacak olan bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak. Bu arada; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak. Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek. KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek. Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunacak. Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi. Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek. Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. Yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı 30, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı 15 gün içinde rehin kaydını sicilden terkin için başvuruda bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacak” dedi.

HABER MERKEZİ