ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞI'NDAN İLAN

T.C.
ACIPAYAM KAYMAKAMLIĞINDAN
( Milli Emlak Şefliği)
İLAN
  1. 1. SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
SIRA
NO
İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 Acıpayam Çamlık Arsa 968 7 354,73 Tam A-2 Konut Alanı Kullanılmamaktadır. 900.000,00 90.000,00 26.06.2024 09:00
2 Acıpayam Alcı Tarla 148 16 4.332,25 Tam İmarsızdır Kullanılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde çam ağaçları bulunmaktadır. 650.000,00 65.000,00 26.06.2024 09:15
3 Acıpayam Kurtlar Tarla 138 1 138,37 Tam İmarsızdır. Kullanılmamaktadır. 110.000,00 11.000,00 26.06.2024 09:30
4 Acıpayam Yeşilyuva Arsa 1015 3 1.533,23 Tam A-2 Konut Alanı Kullanılmamaktadır. 1.170.000,00 117.000,00 26.06.2024 09:45
5 Acıpayam Apa Ham Toprak 295 15 152,64 Tam İmarsızdır Kullanılmaktadır, taşınmaz üzerinde ahır bulunmaktadır, 453.000,00 45.300,00 26.06.2024 10:00
6 Acıpayam Apa Ham Toprak 274 6 72,99 Tam İmarsızdır. Bahçe amaçlı kullanım mevcuttur. 55.000,00 5.500,00 26.06.2024 10:15
7 Acıpayam Aliveren Ham Toprak 402 13 459,00 Tam İmarsızdır. Kısmi kullanım bulunmaktadır. 460.000,00 46.000,00 26.06.2024 10:30
8 Acıpayam Bademli Ham Toprak 181 5 1394,06 Tam İmarsızdır Kullanılmamaktadır. 350.000,00 35.000,00 26.06.2024 10:45
9 Acıpayam Bademli Ham Toprak 184 17 3.244,84 Tam İmarsızdır Kullanılmamaktadır. 650.000,00 65.000,00 26.06.2024 11:00
10 Acıpayam Bademli Çalılık 184 18 1.948,83 Tam İmarsızdır Kullanılmamaktadır. 351.000,00 35.100,00 26.06.2024 11:15


2-KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
İLÇESİ MAHALLESİ CİNSİ ADA
NO

PARSEL

NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
FİİLİ DURMU İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1

Acıpayam

Avşar

Köy Konağı ve Avlusu   7049 384,00 Tam Kahvehane olarak kullanılmaktadır. 48.000,00

4.800,00

26.06.2024 11:30
2

Acıpayam

Yassıhüyük

Ham Toprak 174 229 15.398,07 Tam Kullanılmamaktadır. 84.000,00

8.400,00

26.06.2024 11:45
3

Acıpayam

Ucarı

Ham Toprak 170 4 18.185,00 Tam Kullanılmamaktadır. 32.000,00

3.200,00

26.06.2024 12:00


AÇIKLAMA: Yukarıdaki (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazlardan (1) sıra numaralı taşınmaz kahvehane olarak kullanılmak amacıyla, (2) sıra numaralı taşınmaz depolama amaçlı olarak kullanılmak üzere, (3) sıra numaralı taşınmaz tarımsal amaçla kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilecektir. Kiralanan taşınmazların üzerinde ağaçlandırma ve sabit yapı yapılamaz. Kiracılar, gerekçesi ne olursa olsun ihale bedelinden hiçbir indirim talebinde bulunamazlar. 
1- Yukarıdaki (1) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle satış, (2) numaralı tabloda bilgileri yer alan taşınmazların da aynı usulle kiralama ihaleleri, tabloların ilgili sütunlarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
2 - İhaleler, Acıpayam Kaymakamlığının 4. Katındaki Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle Nüfus Cüzdanı Örneğini, İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel Kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- Ayrıca, Geçici Teminat tutarları Acıpayam Malmüdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Acıpayam Şubesinde TR66 0001 0000 8900 0010 00 5325 IBAN numaralı hesabına yatırılabileceği gibi Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale,  EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi ve Acıpayam Malmüdürlüğü’nden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinden önce komisyona ibraz edilmesi şarttır.
5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar ilgili İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
8- Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca, taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.
9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
     İlan olunur. 05/06/2024

 #ilangovtr Basın NO: ILN02044769