SARAYKÖY BELEDİYESİ'NDEN İLAN

T.C.
SARAYKÖY BELEDİYESİ
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

        Kiralaması yapılacak taşınmazlar:   

Sıra No: İlçesi Mahalle Mevkii Ada Parsel Kiraya Verilecek alanı m2 Kira Süresi Cinsi Muhammen bedeli(TL)
Geçici Teminat

İhale tarihi
1 Sarayköy Caber Köyiçi 153 9 262,59 3 yıl Kahvehane 5.000,00 +KDV
150,00
24/07/2024
14,00
2 Sarayköy Gerali Köyiçi 144 95 60,5 3 yıl Kahvehane 20.000,00 +KDV
600,00
24/07/2024
14,10
3 Sarayköy Atatürk K.Cevat Vural Cad. 414 1 1426 3 yıl Park İşletmesi 10.000,00+KDV
300,00
24/07/2024
14,20
4 Sarayköy Atatürk Ömer Halisdemir C. 128 125 100,00 3 yıl Park İşletmesi 10.000,00+KDV
300,00
24/07/2024
14,30
5 Sarayköy Bala Ömer Halisdemir C. 169 19 3515,00 3 yıl Park İşletmesi 120.000,00+KDV
3.600,00
24/07/2024
14,40


1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazların  tabloda hizalarında belirtilen süre ile kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
2- Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz başka amaçla kullanılamaz.
3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve aşağıdaki şartlar aranacaktır.
 A) İstekli gerçek kişi ise; a) Kanuni ikametgâhı olması,b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname, c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, d) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname, e) Geçici teminatı yatırmış olmaları, (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) f)  Belediyemize borcu olmadığına dair belge               
B) İstekli tüzel kişilik ise; a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge, b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, d) Geçici teminatı yatırmış olmaları, e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname f) Belediyemize borcu olmadığına dair belge, Yukarıda belirtilen belgeler dosya içerisine konarak ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.  
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
6- Kiralamaya konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim, harç, noter ücreti ve benzeri giderler alıcıya aittir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

#ilangovtr Basın NO: ILN02056447