BOZKURT KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN

T.C.
BOZKURT KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN

Satışı yapılacak taşınmaz:

S.No İlçesi Mahallesi Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Payı İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Bozkurt Alikurt Akgöz Tarla 200 121 14.001,00 Tam İmarsız Kısmi İşgalli (Hububat tarımı) 4.200.000,00 840.000,00 23.07.2024 13:30


Satışı yapılacak taşıt:

S.No Plaka No Markası Model Yılı Cinsi Renk Şase No Fiili Durumu Bulunduğu yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 20 UH 389 (Trafikten çekme belgeli) Otoyol (M29 VF) 1997 Otobüs Beyaz Yeşil NMS0758100T501031 Tamir edilerek kullanılabilir Bozkurt Spor Lisesi 110.000,00 (KDV hariç) 22.000,00 23.07.2024 14:00

 

 1. 1. Yukarıda nitelikleri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
 2. 2. İhale, Denizli/Bozkurt Hükümet Konağı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. 3. İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2024 yılında alınmış İkametgâh İlmühaberini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona vermeleri gerekmektedir.
 4. 4. İhalelere katılacak olanlar geçici teminatı Maliye veznesine ve ya Bozkurt Malmüdürlüğüne ait TR 9400 0100 2512 0000 1000 6376 (Şube: Bozkurt Ziraat Bankası) no'lu IBAN’a yatırabilirler.
 5. 5. İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 6. 6. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV), resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
 7. 7. Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner sermaye hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
 8. 8. Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.
 9. 9. Satışı yapılacak olan taşıt mevcut durumuyla satılacaktır. İlgili araçlar tamir ile kullanılabilir durumda olup araçların bakım ve onarım masrafları alıcıya aittir.
 10. 10. Taşıt satış bedeli peşin ödenecek olup, ilgili her nevi, resim ve harçlar ile alım satım, trafiğe çıkış işlemlerine ait masraflar satış sonrası trafiğe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir. Taşıt satışlarında ihale bedeli üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır.
 11. 11. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Bozkurt Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
 12. 12. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.
02/07/2024
 

#ilangovtr Basın NO: ILN02058416